top of page

Algemene voorwaarden

Gebruiker: Onder de gebruiker van deze algemene voorwaarden wordt verstaan: Lina IJmker
Weddingplanner, gevestigd aan nijverheidsweg 23, 7921 JH Zuidwolde. Ingeschreven in het
handelsregister onder KvK nummer 92074405 met bijbehorend Btw-identificatienummer
NL004935149B32


Opdrachtgever: Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de opdracht heeft verstrekt en de
overeenkomst heeft gesloten tot het organiseren van een (deel van een) bruiloft of evenement, of in
wiens naam Lina IJmker Weddingplanner een bruiloft of ander evenement organiseert of een
reservering daartoe pleegt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen, wordt opdrachtgever
ook wel aanvrager genoemd.


Overeenkomst: Onder een overeenkomst wordt verstaan: de overeenkomst tot dienstverlening.
Leverancier Onder leverancier wordt verstaan: diegene die in uitoefening van zijn/haar bedrijf,
producten en/of diensten aanbiedt/levert van een door Lina IJmker Weddingplanner te organiseren
bruiloft of ander evenement.


Artikel 1 – Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Lina IJmker
Weddingplanner, alsmede op overeenkomsten gesloten met opdrachtgever(s) en/of leveranciers,
voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
1.2. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten
worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4. De opdrachtgever en/of leverancier aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Lina IJmker Weddingplanner of het deelnemen bij/door of namens opdrachtgever en aan een bruiloft/activiteit van Lina IJmker Weddingplanner.
1.5. Het honorarium van Lina IJmker Weddingplanner is exclusief onkosten van Lina IJmker
Weddingplanner en exclusief declaraties van door Lina IJmker Weddingplanner ingeschakelde derden.
1.6. Lina IJmker Weddingplanner faciliteert zowel bruiloften als haar Lina IJmker Weddingplanner
Academy.


Artikel 2 – Totstandkoming en inhoud overeenkomst
2.1. Aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
2.2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Lina IJmker Weddingplanner niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen de voor dat gedeelte in de offerte opgegeven prijs.
2.3. De overeenkomst tussen Lina IJmker Weddingplanner en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat Lina IJmker Weddingplanner een door de opdrachtgever schriftelijk akkoord of
ondertekende offerte per mail of per post ontvangt of op het moment waarop Lina IJmker

Weddingplanner met instemming van de opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen
heeft.
2.4. Indien Lina IJmker Weddingplanner op verzoek van aanvrager met de uitvoering van een offerte
is begonnen, maar tussen partijen geen overeenkomst van opdracht tot stand komt, is aanvrager alle
kosten ter voorbereiding verschuldigd. Met deze kosten wordt bijvoorbeeld bedoeld:
onderzoekskosten ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte,
kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager, etc.
2.5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst
3.1. Lina IJmker Weddingplanner zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van een goede weddingplanner/eventplanner uitvoeren.
3.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Lina IJmker
Weddingplanner het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.
3.3. De kosten voor het inschakelen van derden en de kosten verband houdend met de door die
derden in redelijkheid gewenste faciliteiten komen voor rekening van opdrachtgever. Die kosten zijn
niet inbegrepen in het tussen partijen overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
overeengekomen is.
3.4. Andere personen dan bedoeld in artikel 3.2, zoals toeleveranciers, worden ingeschakeld door en
voor rekening van opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
3.5. Indien door Lina IJmker Weddingplanner of door Lina IJmker Weddingplanner ingeschakelde
derden in het kader van een overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de
opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, dient de opdrachtgever de kosten te
dragen verband houdende met de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
3.6. Opdrachtgever vrijwaart Lina IJmker Weddingplanner dan wel door Lina IJmker Weddingplanner
ingeschakelde derden, voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van
de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
3.7. Lina IJmker Weddingplanner is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Lina
IJmker Weddingplanner is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Lina IJmker Weddingplanner
kenbaar behoorde te zijn.
3.8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Lina IJmker
Weddingplanner de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten
totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.


Artikel 4 – Wijziging van de overeenkomst
4.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig
en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

4.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Lina IJmker Weddingplanner zal
opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
4.3. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties heeft, zal Lina IJmker Weddingplanner de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Lina IJmker Weddingplanner daarbij
aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit
honorarium tot gevolg heeft.
4.5. In afwijking van lid 3 zal Lina IJmker Weddingplanner geen meerkosten in rekening kunnen
brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Lina IJmker
Weddingplanner kunnen worden toegerekend.
4.6. Wijzigingen en/of aanvullingen van de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk
zijn overeengekomen.


Artikel 5 – Betaling
5.1. Het overeengekomen bedrag wordt in twee delen gefactureerd:
5.1.1. Aangaande bruiloften: een aanbetaling van 50% bij het tot stand komen van de (schriftelijke)
overeenkomst van opdracht en de overige 50% één week voor de dag van de bruiloft/evenement,
tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en Lina IJmker Weddingplanner anders is overeengekomen.
5.1.2. Aangaande deelnemers aan de Lina IJmker Weddingplanner Academy: het overeengekomen
bedrag voor het cursusprogramma of een (bijbehorende) live dag wordt geheel voorafgaand aan de
cursus en/of live dag gefactureerd aan de deelnemer. Is er geen sprake van een volledige betaling
vooraf, dan zal conform de overeengekomen termijnregeling gefactureerd worden aan de
deelnemer.
5.2. Na de dag van de bruiloft/evenement ontvangt de opdrachtgever eventueel nog een extra
factuur op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele
creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen van de overeenkomst van opdracht.
5.3. Betaling door opdrachtgever moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij
schriftelijk tussen opdrachtgever en Lina IJmker Weddingplanner anders is overeengekomen.
5.4. De opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere
ingebrekestelling is vereist. Lina IJmker Weddingplanner is gerechtigd aanvullende schadevergoeding
te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten en heeft de bevoegdheid
de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim tot
aan de dag van betaling.
5.5. Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur schorten de betalingsverplichting voor
het niet-betwiste deel van de factuur niet op.
5.6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn
de vorderingen van Lina IJmker Weddingplanner op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
5.7. Lina IJmker Weddingplanner behoudt zich het recht het bedrag ineens op te eisen indien
daarvoor gegronde redenen zijn.

5.8. Voorts is Lina IJmker Weddingplanner gerechtigd prijsstijgingen betreffende toeleveranciers
door te berekenen aan opdrachtgever indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de
tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en producten zijn gestegen.
5.9. Lina IJmker Weddingplanner zal eventuele reis-, verblijf, eet en drink en/of transportkosten
doorberekenen aan de opdrachtgever voor zover dit van toepassing is. Het standaardtarief voor
reiskosten bedraagt €0,30 inclusief btw per gereden kilometer. Eventuele transportkosten kunnen
variëren binnen de afgesloten overeenkomst tussen Lina IJmker Weddingplanner en opdrachtgever,
waarbij Lina IJmker Weddingplanner redelijkerwijs dit tijdig communiceert met de opdrachtgever De
eet- en drinkkosten die Lina IJmker Weddingplanner op de bruiloft dag zelf maakt zijn voor het
bruidspaar.

Artikel 6 – Promotiemateriaal
6.1. De opdrachtgever stemt ermee in dat Lina Ijmker Weddingplanner de naam van de
opdrachtgever en het promotiemateriaal, inclusief foto's en videomateriaal, mag gebruiken voor
promotionele doeleinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2. Lina Ijmker Weddingplanner kan het promotiemateriaal gebruiken voor verschillende
promotionele doeleinden, waaronder op de website, in een blog, op beursmateriaal, als referentie of
op sociale media.
6.3. Het promotiemateriaal wordt uitsluitend gebruikt ten behoeve van het promotieprogramma van
Lina Ijmker Weddingplanner.


Artikel 7 – Ontbinding, beëindiging en opschorting van de overeenkomst
7.1. Lina Ijmker Weddingplanner heeft het recht de overeenkomst te beëindigen als de inhoud naar
haar mening de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.
7.2. In geval van onvoldoende waarborging van de veiligheid van gasten, personeel en/of gebruik van
ter beschikking gestelde materialen kan Lina Ijmker Weddingplanner afwijken van de gesloten
overeenkomst of deze geheel of gedeeltelijk ontbinden op kosten van de nalatige partij.
7.3. Bij ontbinding van de overeenkomst worden de vorderingen van Lina Ijmker Weddingplanner op
de opdrachtgever direct opeisbaar. Bij opschorting van de nakoming van verplichtingen behoudt Lina
Ijmker Weddingplanner haar rechten uit de wet en overeenkomst.
7.4.1. Voor bruiloften: Bij gehele of gedeeltelijke annulering door de opdrachtgever worden alle
kosten, inclusief vergoedingen aan derden, als gevolg van de annulering volledig vergoed door de
opdrachtgever. Annuleringskosten bedragen 50% van de totale opdrachtsom bij opzegging tot 6
weken voor de bruiloft, 70% bij opzegging 1 tot 6 weken voor de bruiloft, en 100% bij opzegging in de
laatste week voor de bruiloft of op de dag zelf.
7.4.2. Voor deelnemers aan de Say Yes with Es Academy: Als een deelnemer besluit niet verder deel
te nemen aan een cursusprogramma of live dag, worden er geen kosten vergoed en is de deelnemer
verplicht eventuele openstaande (termijn)betalingen te voldoen. Stoppen met een cursusprogramma
of live dag wordt beschouwd als ontbinding van de (schriftelijke) cursusovereenkomst, waarbij de
deelnemer bij aanmelding de Algemene Voorwaarden van Lina Ijmker Weddingplanner heeft gelezen
en goedgekeurd.

7.5. Bij tussentijdse opzegging door Lina Ijmker Weddingplanner zal er in overleg met de
opdrachtgever gezorgd worden voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden,
tenzij de opzegging gebaseerd is op feiten en omstandigheden die aan de opdrachtgever toe te
rekenen zijn.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
8.1. Lina Ijmker Weddingplanner zal haar werkzaamheden naar beste vermogen uitvoeren en daarbij
de nodige zorgvuldigheid betrachten die redelijkerwijs van haar verwacht kan worden. In het geval
van fouten als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie van de opdrachtgever, is Lina Ijmker
Weddingplanner niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.
8.2. Directe schade omvat uitsluitend:
Redelijke kosten voor het vaststellen van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover deze
betrekking hebben op de schade zoals gedefinieerd in deze voorwaarden.
Eventuele redelijke kosten die gemaakt worden om de gebrekkige prestatie van Lina Ijmker
Weddingplanner in overeenstemming te brengen met de overeenkomst, voor zover deze aan Lina
Ijmker Weddingplanner toegerekend kunnen worden.
Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade, op voorwaarde dat de opdrachtgever
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade zoals bedoeld in deze
algemene voorwaarden.
8.3. Lina Ijmker Weddingplanner is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten
voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg
van het verstrekken van gebrekkige medewerking en/of informatie van de opdrachtgever, en/of
schade als gevolg van vrijblijvende inlichtingen of adviezen van Lina Ijmker Weddingplanner waarvan
de inhoud niet uitdrukkelijk deel uitmaakt van de schriftelijke overeenkomst.
8.4. De aansprakelijkheidsbeperking zoals uiteengezet in lid 1 van dit artikel geldt ook ten behoeve
van derden die door Lina Ijmker Weddingplanner zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de
opdracht.
8.5. Werknemers, stagiaires en/of derden hebben geen bevoegdheid om Lina Ijmker
Weddingplanner op enigerlei wijze te binden als ondernemer. Opdrachten die zij aannemen zijn pas
geldig na schriftelijke bevestiging door Esrah Mostert-Kuijpers van Lina Ijmker Weddingplanner zelf
of een werknemer die hiertoe schriftelijk gemachtigd is en aan u bevestigd is door Esrah Mostert-
Kuijpers van Lina Ijmker Weddingplanner. Lina Ijmker Weddingplanner behoudt het recht om
opdrachten te weigeren of goederen te leveren waarvoor een dergelijke bevestiging niet is gegeven.
8.6. Lina Ijmker Weddingplanner is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van documenten
tijdens vervoer of verzending per post, ongeacht of het transport of de verzending plaatsvindt door
of namens de opdrachtgever, Lina Ijmker Weddingplanner of derden.
8.7. Lina Ijmker Weddingplanner is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het geleverde werk
van de voorgestelde leveranciers en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 10 – Overmacht
10.1. Onder overmacht wordt verstaan: elke situatie waarin Lina Ijmker Weddingplanner niet
verantwoordelijk kan worden gehouden voor het niet nakomen van verplichtingen. Er is geen
toerekening als de tekortkoming niet te wijten is aan schuld van Lina Ijmker Weddingplanner, noch
krachtens wet, rechtshandeling of algemeen geldende opvatting voor haar rekening komt.
Overmacht omvat ook situaties zoals ziekte, zwangerschap (of verlof), en/of een ongeval. In
dergelijke gevallen zorgt Lina Ijmker Weddingplanner altijd voor een geschikte vervanger op de dag
zelf, gekozen uit het team van Lina Ijmker Weddingplanner, die de normen en waarden van het
bedrijf hanteert en een passende vervanger is voor Lina Ijmker. Dit gebeurt altijd in overleg.
10.2. De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte gesteld van de overmacht
door Lina Ijmker Weddingplanner, tenzij het adres van de opdrachtgever niet bekend is bij Lina
Ijmker Weddingplanner, noch redelijkerwijs bekend kan zijn. In dat geval wordt de opdrachtgever zo
spoedig mogelijk mondeling op de hoogte gesteld.
10.3. Als Lina Ijmker Weddingplanner ten tijde van het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan
haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan of deze nog kan nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Lina Ijmker
Weddingplanner gerechtigd om dit gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is verplicht
deze declaratie te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

Artikel 11 – Geheimhouding
11.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt
beschouwd als vertrouwelijk als deze door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit
de aard van de informatie.
11.2. Indien Lina Ijmker Weddingplanner, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke
uitspraak, verplicht is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Lina Ijmker
Weddingplanner zich hier niet op een wettelijk of door de rechter erkend recht van verschoning kan
beroepen, is Lina Ijmker Weddingplanner niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
De opdrachtgever heeft dan niet het recht de overeenkomst te ontbinden op grond van enige schade
die hierdoor ontstaat.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom
12.1. Lina Ijmker Weddingplanner behoudt alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking
tot producten van de geest die zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt of heeft ontwikkeld in
het kader van de opdracht, waarvoor zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele
eigendom heeft of kan claimen.

12.2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden deze producten, waaronder mede begrepen
computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere
geestesproducten van Lina Ijmker Weddingplanner, al dan niet met inschakeling van derden, te
verveelvoudigen, openbaren of exploiteren zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van
Lina Ijmker Weddingplanner.

Artikel 13 – Leveringstermijnen
13.1. Indien de opdrachtgever de gehuurde of geleverde producten en/of diensten voor of op het
afgesproken tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, wordt de opdracht alsnog in rekening
gebracht volgens de overeenkomst, eventueel vermeerderd met de kosten voor geleden schade
en/of extra onkosten door Lina Ijmker Weddingplanner.
13.2. Het verzoek van de opdrachtgever om de leveringsdata te wijzigen kan alleen in onderling
overleg en na schriftelijke bevestiging van Lina Ijmker Weddingplanner. Alle kosten voortvloeiend uit
deze wijziging komen voor rekening van de opdrachtgever.
13.3. Als binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden
door een toeleverancier de termijn wordt overschreden, is Lina Ijmker Weddingplanner in geen geval
aansprakelijk voor de gevolgen van welke aard dan ook.

Artikel 14 – Geschillen
14.1. Geschillen tussen Lina Ijmker Weddingplanner en opdrachtgever worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Lina Ijmker Weddingplanner.
14.2. De opdrachtgever heeft het recht om binnen een maand nadat Lina Ijmker Weddingplanner
zich op lid 1 heeft beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde
rechter te kiezen.

Artikel 15 – Toepasselijk recht
15.1. Op elke overeenkomst tussen Lina Ijmker Weddingplanner en de opdrachtgever is het
Nederlands recht van toepassing.

bottom of page